0,00 zł (0) Twój koszyk
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin sklepu internetowego www.mywyeko.pl

Zobacz też:

 • 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy MYWYEKO, dostępny pod adresem internetowym www.mywyeko.pl, prowadzony jest przez firmę Baltic Company Sp. z o. o. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 521 00 82 403
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: mywyeko.pl.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. pikseli.
 2. minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli. 
 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Baltic Company Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linka zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mywyeko.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zdjęcia oferowanych Produktów mogą odbiegać od rzeczywistości (różne parametry wyświetlania obrazów w zależności od urządzenia końcowego lub czasowa zmiana opakowań przez producentów w zależności od partii produkcyjnej Produktu).

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - firma Baltic Company Sp. z o. o. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 521 00 82 403
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mywyeko.pl
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 19. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Baltic Company Sp. z o. o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Baltic Company Sp. z o. o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu internetowego.
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Baltic Company Sp. z o. o.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Baltic Company Sp. z o. o. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Baltic Company Sp. z o. o. ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mywyeko.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. szacowanego czasu dostawy,
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 2. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest otrzymanie przez kupującego potwierdzenia przyjęcia prawidłowo złożonego zamówienia przez Baltic Company Sp. z o. o.
 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Baltic Company Sp. z o. o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Baltic Company Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży produktów w przypadku, gdy kupujący nabywa ten produkt w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. W przypadku nieuiszczenia opłaty za złożone zamówienie w przeciągu 5 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
 8. W przypadku, kiedy Klient nie poda numeru NIP do faktury na etapie składania zamówienia, nie będzie możliwości korekty dokumentu.
 9. Baltic Company Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia ilości zamawianych Produktów tego samego rodzaju w jednym Zamówieniu.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.
 2. MYWYEKO potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do 3 dni roboczych lub w przypadku akcji promocyjnych do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 3. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie (np. z powodu jednoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu klientów), MYWYEKO informuje o tym fakcie Klienta w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 4. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@mywyeko.pl, do momentu wysłania przez MYWYEKO zamówionych Towarów.
 5. MYWYEKO dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zaznaczy, że prosi o jej wystawienie podczas składania zamówienia i poda dane. Faktura zostanie wysłana mailem na wskazany w zamówieniu adres email. W przypadku wyboru przez Klienta opcji „zapakuj na prezent” oraz prośby o niedołączanie paragonu do paczki, MYWYEKO prześle Klientowi paragon elektronicznie, na wskazany w zamówieniu adres email.

DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów UE i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się przesyłką kurierską, poprzez dostawę do Paczkomatu INPOST. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz dostępne są w zakładce czas i koszty dostawy.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin określony w zamówieniu jest jedynie orientacyjny i może ulec zmianie w szczególności z przyczyn niezależnych od Baltic Company Sp. z o. o. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu opóźnienia w dostawie.
 4. W przypadku nie odebrania przez Klienta przesyłki z zmówionymi Produktami wysyłanej za pobraniem nastąpi dwukrotna próba nawiązania kontaktu z Zamawiającym w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Ponowna wysyłka Produktów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym opłaceniu zamówienia za pośrednictwem przelewu tradycyjnego. Jeśli podejmowane próby nie zakończą się nawiązaniem kontaktu zamówienie zostanie anulowane.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu www.mywyweko.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA
 2. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 1. przelewem na numer konta bankowego o numerze: 38 1240 1053 1111 0010 7576 0435
 2. płatnością w systemie
 3. zapłata kartą płatniczą w systemie: 

  - Visa
  - Visa Electron
  - Mastercard
  - MasterCard Electronic
  - Maestro

 4. przy odbiorze zamówionych Produktów - dotyczy wyłącznie przesyłek kurierskich - za pobraniem.
 1. Klient może skorzystać z aktualnych ofert promocyjnych, bądź karty rabatowej, natomiast obowiązujące w sklepie promocje nie łączą się.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem albo przedsiębiorcą indywidualnym, który zawarł umowę sprzedaży, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat Baltic Company Sp. z o. o., ul. Cybernetyki 19a 02-677 Warszawa

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

Do formularza należy dołączyć dowód zakupu.

(*) Niepotrzebne skreślić.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu.
 2. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Koszty odesłania produktu ponosi kupujący.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument i przedsiębiorca indywidualny powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub przedsiębiorca indywidualny odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi i przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta i przedsiębiorcę indywidualnego, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Baltic Company Sp. z o. o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@mywyeko.pl. Baltic Company Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Baltic Company Sp. z o. o. nie jest producentem produktów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Baltic Company Sp. z o. o. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Reklamacje ilościowe – jakościowe będą uwzględniane po przedstawieniu protokołu sporządzonego w obecności kuriera.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Baltic Company Sp. z o. o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Cybernetyki 19a 02-677 Warszawa, mailowo pod adres biuro@mywyeko.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Baltic Company Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami i przedsiębiorcami indywidualnymi. 
 2. Baltic Company Sp. z o. o. przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem i przedsiębiorcą indywidualnym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem i przedsiębiorcą indywidualnym żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami i przedsiębiorcami indywidualnymi Baltic Company Sp. z o. o. ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Baltic Company Sp. z o. o. Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem i przedsiębiorcą indywidualnym korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem i przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Baltic Company Sp. z o. o. z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem i przedsiębiorcą indywidualnym zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Klientów nie będących konsumentami i przedsiębiorcami indywidualnymi Baltic Company Sp. z o. o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Baltic Company Sp. z o. o. w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem i przedsiębiorcą indywidualnym, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Baltic Company Sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem i przedsiębiorcą indywidualnym tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem i przedsiębiorcą indywidualnym.
 9. Baltic Company Sp. z o. o. nie prowadzi sprzedaży hurtowej Produktów, w szczególności sprzedaży Produktów w celu dalszej odsprzedaży. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Produkt zakupiony przez Klienta nie będącego konsumentem i przedsiębiorcą indywidualnym nabywany jest w celu dalszej odsprzedaży Baltic Company Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Baltic Company Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia ilości zamawianych produktów tego samego rodzaju na przestrzeni 30 dni kalendarzowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Baltic Company Sp. z o. o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Baltic Company Sp. z o. o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr klienci mogą znaleźć platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR zapewnia kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Procedury i informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl