Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników (dalej zwanych „Użytkownikami”) serwisu mywyeko.pl oraz działającego w ramach tego serwisu sklepu internetowego (dalej zwanych łącznie „Serwisem”), stanowiących własność Baltic Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki nr 19A, 02-677 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000021949, REGON: 002155416, NIP: 5210082403, kapitał zakładowy: 116.000,00 zł (dalej zwanej „Baltic Company”), a także określa zasady wykorzystywania plików Cookies w Serwisie oraz tworzenia profilów osobowościowych Użytkowników (tzw. profilowania).

1.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”) jest Baltic Company.
1.3. Użytkownikami Serwisu są osoby korzystające z usług świadczonych przez Baltic Company za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

2.1. Baltic Company przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach:
1) umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności realizacji zamówień dokonywanych w ramach sklepu internetowego, umożliwienie rejestracji konta klienta w sklepie internetowym, zapewnienia obsługi tego konta, w tym również rozwiązywania problemów technicznych, umożliwienie publikowania opinii o zakupionych produktach;
2) prowadzenie marketingu usług świadczonych przez Baltic Company, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi dostarczania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługo drogą elektroniczną oraz wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
3) rozpoznawania reklamacji Użytkowników;
4) zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Baltic Company drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
5) realizacji przez Baltic Company obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itd.); W katalogu celów przetwarzania zabrakło przetwarzania na potrzeby prowadzenia rozliczeń podatkowych.  

6) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez Baltic Company działalności gospodarczej;
7) przeprowadzania organizowanych przez Baltic Company konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych;
8) tworzenia profilów osobowościowych Użytkowników (tzw. profilowanie).

9) analizy ruchu Użytkowników w Serwisie, prowadzenia statystyk, badania opinii i satysfakcji Użytkowników. 

 

3. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 

3.1. Baltic Company gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników, o ile zostaną one dobrowolnie podane:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania/adres doręczenia/adres prowadzenia działalności gospodarczej;
3) adres e-mail;
4) numer telefonu;
5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – w przypadku Użytkowników dokonujących zakupów w sklepie internetowym dostępnym w ramach Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
6) Numer rachunku bankowego – w przypadku Użytkowników dokonujących zakupów w sklepie internetowym dostępnym w ramach Serwisu.

3.2. Dodatkowo, podczas korzystania z Serwisu serwery Baltic Company w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.

 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

4.1. Baltic Company przetwarzana dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2.1.1, 2.1.2, 2.1.7 niniejszej Polityki Prywatności);
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  1)   (dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 niniejszej Polityki Prywatności); 
3)  art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Baltic Company wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2.1.5 niniejszej Polityki Prywatności);
4)  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Baltic Company (dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.9 niniejszej Polityki Prywatności);

5)  art. 22 ust. 2 lit. c RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na profilowanie swoich danych osobowych (dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2.1.8 niniejszej Polityki Prywatności).

4.2. Udzielenie zgody przez Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Baltic Company usług w ramach Serwisu.

 

5. ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

5.1. Baltic Company zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:
1) dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO,
2) Baltic Company stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem,
3) dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą przez Baltic Company udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
a) Użytkownik wyrazi na to zgodę (np. zgoda na przekazanie treści opinii o produkcie wyrażonej przez Użytkownika, która może zawierać jego dane osobowe. podmiotom prowadzącym serwisy zajmujące się badaniem satysfakcji, zbieraniem opinii i porównywaniem cen produktów i usług);
b) jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Baltic Company za pośrednictwem Serwisu – w tym przypadku Baltic Company udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług;
c) jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych;
d) jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
e) jest to koniecznie z uwagi na dochodzenie należności oraz innych roszczeń przysługujących Baltic Company,
4) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dane osobowe mogą być również udostępnianie zaufanym podmiotom trzecim, które Baltic Company upoważniła lub którym powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych ze świadczeniem usług przez Baltic Company, tj. np. biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom hostingowym, dostawcom oprogramowania do obsługi sklepu internetowego, podmiotom realizującym newsletter i przesyłki marketingowe, pracownikom, współpracownikom itp., jedynie w zakresie koniecznym do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności;
5) dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone;
6) dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu. Dane przetwarzane w związku ze złożonymi zamówieniami i usługami świadczonymi w ramach Serwisu będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umów sprzedaży lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później). Dane przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie zgody Użytkownika lub w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Baltic Company, będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody na ich przetwarzanie lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte;
7) dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
8) W Serwisie mogą być publikowane linki do stron internetowych, które nie są prowadzone przez Baltic Company, ale przez podmioty trzecie. Każdorazowo wchodząc na stronę dostępną pod linkiem Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności, warunkami korzystania z tej strony oraz innymi obowiązującymi dla niej politykami i regulaminami. Baltic Company nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych Użytkowników przez podmioty prowadzące te strony, które mają status niezależnych administratorów danych osobowych.

 

6. POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

6.1. Każdy Użytkownik ma prawo:
1) wglądu (dostępu) do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Baltic Company;
2) żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Baltic Company dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
3) żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
4) żądania usunięcia danych osobowych;
5) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
6) żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe (dotyczy danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika); 
7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
6.2. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika właściwego oświadczenia woli:
1) drogą pocztową na adres Baltic Company;
2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@mywyeko.pl
6.3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

7. MECHANIZM COOKIES

 

7.1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
7.2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
7.3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
7.4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
7.5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
7.6. Baltic Company zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. W takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
7.7. W ramach Serwisu stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje Cookies:
1) „niezbędne” pliki Cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
2) pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
3) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
4) „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Sklepu itp.;
5) „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające poprzez profilowanie dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
7.9. Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Opera

 

8. PROFILOWANIE

 

8.1. Baltic Company w sposób automatyczny tworzy profile osobowościowe Użytkowników, co stanowi tzw. profilowanie – sposób przetwarzania danych osobowych, polegający na wykorzystaniu udostępnianych danych osobowych do analizy zachowania Użytkowników, w celu bardziej szczegółowej personalizacji reklam i treści prezentowanych Użytkownikom przez Baltic Company.
8.2. Profilowanie odbywa się w oparciu o następujące kryteria: geolokalizacja, emisja na treści, informacje dotyczące urządzeń użytkowników.
8.3. Profilowanie odbywa się wyłącznie za zgodą Użytkownika wyrażoną w sposób dobrowolny.

 

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

9.1. Baltic Company zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Baltic Company poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem konta Użytkownika.
9.2. Użytkownika korzystającego ze Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Baltic Company.
9.3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 11.07.2022 r.

 

10. KONTAKT Z NAMI

 

10.1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@mywyeko.pl

Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 202 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-11
Bardzo szybka przesyłka, dziękuję
2024-05-02
Doskonała
pixel